Lipiec, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Lipiec 2, 2020

Walne Zebranie

Załącznik nr 5/2020
do Protokołu z zebrania Zarządu w dniu 30.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Nr 9 /2020 Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zebranie Członków

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:
§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.07.
2020 roku, godz. 17:00 pod adresem Bankowa 11 fgh/5, 72-010 Police z
następującym porządkiem:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku
2019 i planowanych wydatków w 2020 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego
wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Omówienie zwolnienia w płatnościach składek za ms marzec – kwiecień
2020r spowodowane COVID -19
9. Omówienie pracy uczestników w lokalach ul. Bankowa 11 FGH/5 oraz
ul. Kresowa 5 w szczególnych warunkach związanych z zapobieganiem
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok
2019.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.