Grudzień, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Grudzień 5, 2016

Walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

UCHWAŁA NR 14/2016

z dnia 21.11.2016r.

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:

§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 09.12.2016r. godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie 17:15 pod adresem ul. Bankowa 11fgh/5, 72-010 Police z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2013-2016.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 2013-2016.

 7. Dyskusja.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2013 – 2016;

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 2013 – 2016;

– udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy 2013 – 2016.

 1. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016 – 2019 – podjęcie uchwały.

 2. Rozpatrzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Harmonia Społeczna – podjęcie uchwały.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.