Czerwiec, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: Czerwiec 8, 2018

Walne Zebranie

Załącznik 3

Protokół Zebrania Zarządu

z dnia 07.06.2018r.

UCHWAŁA NR 5/2018

z dnia 07.06.2018r.

Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego

Na podstawie § 28 pkt. j Statutu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej postanawia:

§ 1. Zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14.06.2018r. godz. 17:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie 17:15 pod adresem ul. Bankowa 11fgh/5, 72-010 Police z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu Stowarzyszenia w roku 2017 i planowanych wydatków w 2018 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

6. Przedstawienie wniosku Zarządu o sposobie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie .

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.