Wiem – Pomogę

Projekt pt. „WIEM – POMOGĘ”, cykl warsztatów dla przedstawicieli sołectw Gminy Police realizowanego w okresie od 28.08.2017r. do 20.12.2017r. dotyczył zorganizowania 3 spotkań z przedstawicielami dwunastu sołectw z terenu Gminy Police: Dębostrów, Drogoradz, Niekłończyca, Pilchowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl i Wieńkowo z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ograniczenia szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. Dla społeczności lokalnej w ramach środków projektowych przygotowane zostały specjalne ulotki: kompendium wiedzy o serwisach pomocowych.

W trakcie pierwszego spotkania wśród uczestników projektu została przeprowadzona anonimowa ankieta „Test dotyczący wiedzy o substancjach psychoaktywnych”. Celem tego krótkiego badania ankietowego było poznanie poziomu wiedzy przedstawicieli sołectw gminy Police dot. szeroko pojętego tematu substancji psychoaktywnych. Jak wykazały wyniki ankiety poziom wiedzy w ww. zakresie wśród uczestników projektu okazał się niepełny, a więc przeprowadzenie warsztatów jest zasadne. Omówione zostały min.: główne rodzaje substancji psychoaktywnych dostępnych na rynku. tj. marihuana uzależnienie psychiczne, zespół amotywacyjny, kwestie prawne. „Dopalacze” czyli nowe narkotyki – znaczenie wciąż aktualnego problemu tj. łatwość dostępu, nieznany lub zanieczyszczony skład, długofalowe skutki. Omówione zostały główne problemy i zagrożenia wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (medyczne, psychiczne, społeczne, prawne). Na drugim spotkaniu warsztatowym omówiono idę redukcji szkód – historia, główne założenia, minimalne lecz osiągalne cele, efektywność. Omówiono także profilaktykę i edukację dotycząca substancji psychoaktywnych, formy, skuteczność programów i trudności we wdrażaniu programów profilaktycznych. Zaprezentowano oferty pomocowy – oferta świadczona przez NFZ i organizacji pozarządowe.

W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy projektu brali udział w warsztacie aktywnej pracy pod hasłem „Bank dobrych pomysłów”. Celem warsztatów było wypracowanie przez uczestników w drodze „burzy mózgów” potencjalnych pomysłów na działania profilaktyczne dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych w swojej społeczności lokalnej.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez psychologa i specjalistę terapii uzależnień.

Na koniec cyklu szkoleń wśród odbiorców projektu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego